3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.7. Editovanje, snimanje i kompajliranje programa

Da bi kreirali novi program izaberite opciju NEW u FILE meniju. Na ekranu će se pojaviti prazan prozor označen kao  NONAME00.PAS centriran na gornjoj ivici prozora. Sad možete kucati novi Pascal program direktno u IDE editoru. Koristićemo uobičajeni program za ispis pozdrava:

     ZDRAVO

na ekran. Program za ispis ove poruke  je:

Tabela 3.2. Pozdravni program

Listing programa

Ekran

Opis

PROGRAM Pozdrav;

 

Naslov programa

USES

 

Sistemski potprogrami

  CRT;

 

Korištenje displeja CRT

BEGIN

 

Početak programa

  WRITELN('ZDRAVO');

ZDRAVO

Ispis na ekran

END.

 

Kraj programa

Poslije ispisa ovog programa u editoru, možete ga snimiti aktiviranjem opcija SAVE AS u FILE meniju . Na ekranu će se pojaviti dijalog prozor koji očekuje da upišete ime fajla i mesto gdje ćete ga snimiti. Dvostrukim pritiskom na tipku TAB dolazite na dugme OK  i pritisnite tipku ENTER. Ako koristite miš dvaput kliknite na tipku OK i program će biti snimljen na disk.

Otvaranje dokumenta

Otvaranje dokumenta, postupak :

  1. FILE meni
  2. OPEN opcija
  3. Izabrati folder
  4. Izabrati fajl (dvostruki klik)

Editovanje teksta

Tabela 3.3. Editovanje teksta

Tipka

Opis

Back Space

Briše znak lijevo od kursora

Delete

Briše znak na kojem je kursor

← →

Pomjera kursor  za jedan znak u lijevo  - desno

↑↓ 

Pomjera kursor liniju na više - na niže

SpaceBar (razmaknica)

Pomjera kursor za jedno mjesto u desno

Enter

Pomjera kursor u novu liniju

Insert

Prekidač načina pisanje (INSerting - ubacivanje  i OVERWRITE - pisanje preko starog teksta)

Index