3. O PASCALU I TURBO PASCALU

3.8. Elementi dijalog prozora

Dijalog prozor se često koristi u IDE sredini TURBO Pascal-u kao oblik upisa odluka i izbora. Dijalog prozori imaju nekoliko tipova ulaznih kontrola.

Tabela 3.4. Elementi dijalog prozora

Engleski naziv

Opis

Input line
ili edit fields

Za upis

Radio buttons

Izbor samo  jedne od više  mogućnosti. Izborom jedne od mogućnosti ostale se deaktiviraju do novog izbora. Unutar svake grupe može biti samo jedan aktiviran.

Check boxes

Aktiviranje ili deaktiviranje više mogućnosti. Unutar jedne grupe može biti aktivirano više dugmadi.

Buttons

Dugmad (kao OK ili Cancel)

Tab key

Pomjera kursor na slijedeću kontrolu

Shift+Tab

Pomjera kursor na prethodnu kontrolu

← →↑↓ 

Pomjera kursor između checkboxes ili radio dugmadi

SpaceBar (razmaknica)

Pomjera kursor između checkboxes i radio dugmadi

Enter

Aktiviranje dugmadi kontrole

Mouse click

Klik miša, aktivira ili deaktivira checkboxes ili radio dugme, pomjera upravljanje na kliknuti element, aktivira upravljački element

Highlight key

Element označen sa svjetlim slovom, se bira pritiskom na tipku sa tastature sa tim slovom

Input  fields

Omogućuje upis teksta u polje. Kursor unutar polja možete pomjerati tipkama sa strelicama (®  ¬)

List Boxes

Omogućuje izbor elementa iz liste, npr.direkorij lista

Ins key

Pisanje preko starog teksta ili umetanjem teksta

History list

Omogućuje pristup prethodno upisanim vrijednostima u izabrano polje.

N a p o m e n a:

  • +  znači istovremeno pritisnuti dvije tipke (Shift+Tab-istovremeno pritisnuti tipku Shift i tipku  Tab)
  • Dok je dijalog prozor aktivan ne mogu se koristiti ostale funkcije  sistema. Računar zahtjeva od korisnika da odgovori na postavljena pitanja. Po završenom upisu vrijednosti za izlazak izaberite OK ili CANCEL dugme.

Index