4.9. Deklarisanje promjenljive /VAR/

Promjenljive se u programskom jeziku PASCAL definišu u dijelu koji počinje sa rezervisanom riječi VAR. Iza ove naredbe se navode imena promjenljivih i njihovi tipovi. Broj imena promjenljivih i tipova nije ograničen. Imena promjenljivih se međusobno razdvajaju zapetom a od tipa podatka se odvaja dvotačkom. Iza tipa podatka je tačka zapeta. Jedna promjenljiva može biti samo jednog tipa.

 

Tabela 4.11. Deklarisanje promjenljive

**

Listing programa

Tip promjenljive

1

VAR

 

2

  a: INTEGER;

a - cjelobrojna

3

  b: INTEGER;

b - cio broj

4

  c, d, e: INTEGER;

c,d,e - cijeli brojevi

5

  f: REAL;

f - realan broj

6

  l: BOOLEAN;

l - logička

7

  z: CHAR;

z - znak

8

  n: Array[0..max] of Integer;

n - niz

9

  dva: 'Skupinaznakova'

d - niska /STRING/

N a p o m e n a: neinicijalizirane promjenljive

Česta greška u programiranju je da se zaboravi navesti početna vrijednost promjenljive. Program obično radi dobro i onda odjednom bez upozorenja počinje da pravi greške. Vrijednost deklarisane promjenljive nije definisana sve dok vaš program ne izvrši pridruživanje vrijednosti promjenljivoj. Uvijek provjerite da li ste promjenljivoj pridružili početnu vrijednost prije korištenja promjenljive u izrazu.

 

Index