5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.1. Pojam tipa podataka

Tip je uređen skup vrijednosti i dodjeljuje mu se skup operacija (tip operanda i tip rezultata).

Tip ima osobine:
svaki izraz je jednog i samo jednog tipa
tip izraza se može odrediti na osnovu konteksta ili oblika bez znanja konkretnih vrijednosti članova izraza
svakoj operaciji odgovaraju operandi i rezultati određenog tipa.

N a p o m e n a:
Tip omogućuje otkrivanje besmislenih - neispravnih konstrukcija

Index