5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.4. Realni tip /REAL/

Realni tip je skup realnih (približnih) brojeva ograničene veličine i tačnosti i skup realnih operacija, tj. operacija nad realnim brojevima.

N a p o m e n a:
Realni brojevi iz intervala (MINREAL, MAXREAL) se u računaru zaokružuju na nulu.
Realni brojevi iz intervala (-¥, -MAXREAL) i (MAXREAL, +¥) se ne mogu registrovati. 

Tabela 5.4. Operacije nad realnim brojevima

 

Operacija      

Operator

unarni 

čuvanje znaka  

+

       

promjena znaka 

-

binarni

sabiranje      

+

       

oduzimanje    

-

       

množenje       

*

       

dijeljenje     

/

N a p o m e n a:
Unarni operatori su prefiksni, a binarni su infiksni

Operandi i rezultati navedenih operacija su vrijednosti realnog tipa. Dijeljenje nulom nije dozvoljeno, količnik je nedefinisan.

Tabela 5.5. Funkcije nad realnim brojevima


Funkcija

Opis

ARCTAN (x)       

arkus tangens

COS(x)         

kosinus ugla u radijanima

EXP(x)       

stepen sa bazom prirodnog logaritma e=2.7182

LN(x)    

prirodni logaritam sa bazom e=2.7182

LOG(x)        

dekadni logaritam

SIN(x)     

sinus ugla u radijanima

Index