5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/

5.6. Logički tip /BOOLEAN/

Logički (Bulov) tip je skup logičkih konstanti (vrijednosti) i skup operacija nad logičkim konstantama  laž /FALSE/, istina /TRUE/, za koje vrijede slijedeće relacije:

ORD (FALSE)  = 0
ORD (TRUE)   = 1
SUCC (FALSE) = TRUE
PRED (TRUE)  = FALSE

Tabela 5.6. Operacije nad logičkim tipom

 

Operacija  

Operator

unarni 

negacija         

NOT

binarni

disjunkcija (ILI)

OR

       

konjunkcija (I)   

AND

N a p o m e n a:
Unarni operatori su prefiksni, a binarni su infiksni

Tabela 5.7. Operacije na logičkom tipu

p

q      

NOT p  

p OR q

p AND q

p = q

p <> q

p <= q

FALSE 

FALSE

TRUE   

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE  

TRUE  

TRUE  

FALSE 

FALSE 

TRUE  

TRUE

TRUE 

FALSE 

FALSE 

TRUE  

FALSE 

FALSE 

TRUE  

FALSE

TRUE  

TRUE 

FALSE 

TRUE  

TRUE 

TRUE 

FALSE

TRUE

Relacijski operatori

Relacijski operatori omogućuju upoređivanje operatora istog tipa. Rezultat je logičkog tipa.
Tabela 5.8. Relacijski operatori


Relacijski operator

=

<> 

>=

<=

<  

Relacija

jednako

različito

veće   

veće ili jednako

manje ili jedanko

manje 

Index