6.3.. Varijabli

6.Linijska struktura
6.3. Konstantna vrijednost u Pascalu - primjeri i zadaci

 

Tekst zadatka

Rješenje

1

Varijabla x u programu ima vrijednost  3 (konstanta). Ispisati na ekran vrijednost varijable x.

.html

2

Varijabla x u programu ima vrijednost 3 (konstanta). Ispisati  na  ekran vrijednost varijable x i uvećanu vrijednost x za 2.

.html

3

Vrijednosti varijabli su: x je 2 a y je 4. Sabrati vrijednosti varijabli i ispisati.

.html

4

Varijabla x  u  programu ima vrijednost  4.  Ispisati  na  ekran vrijednost varijable x i izračunatog izraza: x2 - x1/2.

.html

5

Napisati program za ispis brojeva Pi i 1/Pi na 4 decimale.

.html

6

Varijabla x u  programu ima vrijednost 2 (konstanta), b je 4. Ispisati  na  ekran vrijednost varijable x i te slijedećeg izrazra koristeći izraz u naredbi Writeln.(x+4*(b-6))

.html

7

Varijabla a u  programu ima vrijednost -1 (konstanta), b je 3. Ispisati  na  ekran vrijednost varijable x i te slijedećeg izrazra koristeći izraz u naredbi Writeln.(11+a*(b-6))

.html

8

Varijabla x u  programu ima vrijednost 1 (konstanta), y je 5. Ispisati  na  ekran vrijednost konstanti te slijedećeg izrazra koristeći izraz u naredbi Writeln.(x/4+(2-y))

.html

9

Provjera najveće vrijednosti cijelog broja programom.

.html

10

Varijabla x u programu ima vrijednost 1.357111 (konstanta), a y je 5. Ispisati  na  ekran vrijednost konstanti te zaokružiti vrijednost x koristeći sistemsku naredbu u naredbi Writeln na 2 decimale.

.html

11

Varijabla x u  programu ima vrijednost 1 (konstanta), y je 0. Ispisati  na  ekran vrijednost konstanti te slijedećeg izrazra koristeći izraz u naredbi Writeln.(sin(x)+cos(y)) Vrijednosti su u radijanima.

.html

12

Varijabla a u  programu ima vrijednost 10 (konstanta), y je 20. Ispisati  na  ekran vrijednost konstanti te slijedećeg izrazra koristeći izraz u naredbi Writeln.(ln(x)-ln(y)).

.html

 

Linijska struktura     Index