Napisati program za upis i ispis broja.

Listing programa:

PROGRAM Ulaz;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 a : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Ucitaj i ispisi broj');   { naslov }
 WRITE('Broj');            { ulazna promjenljiva }
 READLN(a);              { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 WRITELN('Broj je ', a);        { izlaz - ispis }
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index