Izračunati obim kvadrata.

Listing programa:

PROGRAM p06411076; 
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 a, o : Real;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITELN('Obim kvadrata');   { naslov }
 WRITE('a ');          { ulazna promjenljiva }
 READLN(a);           { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 o := 4 * a;          { obrada - proracun }
 
 WRITELN('a=', a, ' O=', o);  { izlaz - ispis }
 READLN;
END.

Ispis na ekranu:

Index