Linijska struktura - Zadaci bez rješenja u programskom jeziku Pascal
Riješenja: algoritmi, programski jezici BASIC, C++, Java i C

  I Linijska struktura  
4 Napisati program za učitavanje i ispis tri broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
5 Napisati program za učitavanje tri broja i ispis ih u obrnutom redoslijedu učitavanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
12 Učitati 3 broja. Naći razliku trećeg i drugog te proizvod prvog i drugog. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
16 Izračunati sumu kubova dva učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
17 Izračunati sumu kubova tri učitana broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
29 Ispisati rastojanje između dvije učitane vrijednosti. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
61 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = 6+(a+b)/2. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
62 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x = (a-b)/4 - (b+a)/3. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
63 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x+y)/3-(y-8)/2 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
64 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = (x + y) / 2 - (y - 4) / 5 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
65 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: x=abc/3 - de/2 . Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
67 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a=(x2+y2)2 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
68 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = c+e2-d Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
69 Napisati program koji za ispis rezultata izraza: a = 8 - xy/3 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
78 Napisati program za pretvaranje dužine puta u miljama u dužinu u kilometrima (1 milja = 1,825 km). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
79 Napisati program za pretvaranje dužine puta u kilometrima u dužinu u miljama (1 milja = 1,825 km). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
81 Napisati program za pretvaranje veličinu fajla izraženu u megabajtima ispisuje u kilobajtima. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
90 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
b) y = ax2 + bx + c
c) y = tg x
d) y = log x .
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
91 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
a) y = kx + b
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
92 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
b) y = ax2 + bx + c
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
93 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
c) y = tg x
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
94 Napisati program koji za učitano x ispisuje vrijednost y po formuli:
y = log x
Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
116 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
117 Napisati program koji učitava petocifreni broj i ispisuje cifre unazad. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  II Učitaj broj i računaj  
131 Izračunati prosečnu ocjenu učeniku na osnovu učitanih ocjena iz: matematike, fizike i informatike. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
132 Učitati 4 cijela broja i izračunati aritmetičku sredinu koristeći samo varijable x, s i as. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
133 Učitati 4 prirodna broja i izračunati drugi korijen sume koristeći samo varijable x, s i korijen. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  Zamjena vrijednosti varijabli /SWAP/  
140 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti dva broja korišćenjem privemene ili treće varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
141 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti dva broja bez korišćenja privemene ili treće varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
142 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti tri broja korišćenjem privemene ili četvrte varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
143 Napisati program koji izvodi zamjenu vrijednosti tri broja bez korišćenja privemene ili četvrte varijable. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  III Generisanje slučajnih brojeva  
151 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
152 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
154 Sabrati dva generisana trocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
159 Napisati program koji generiše dvocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
164 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre generisanog četverocifrenog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
165 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
166 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
167 Napisati program koji generiše četverocifren broj, ispiše ga. Zatim ispiše cifre u obrnutom redoslijedu jednu ispod druge. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
170 Sabrati cifre generisanog četverocifrenog slučajnog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
172 Sabrati cifre dva generisana trocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
173 Sabrati cifre dva generisana četverocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
175 Sabrati cifre jedinica dva generisana trocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
176 Sabrati cifre jedinica dva generisana četverocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
178 Sabrati cifre desetica dva generisana trocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
179 Sabrati cifre desetica dva generisana četverocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
180 Sabrati cifre stotica dva generisana trocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
181 Sabrati cifre stotica dva generisana četverocifrena slučajna broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
183 Generisati dva trocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
184 Generisati dva četverocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
185 Generisati dva trocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i stotice drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
186 Generisati dva četverocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i stotice drugog broja i obratno. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
187 Generisati dva trocifrena slučajna broja. Sabrati cifre desetica prvog i jedinica drugog broja. Sabrati cifre stotica prvog i desetica drugog broja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
191 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati razliku prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
193 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
194 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati proizvod prve dvije cifre. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
195 Ispisati generisani dvocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik druge i prve cifre s lijeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
196 Ispisati generisani trocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik druge i prve cifre s lijeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
197 Ispisati generisani četverocifren slučajan broj. Zatim ispisati količnik druge i prve cifre s lijeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
198 Generisati dva jednocifrena i dva dvocifrena slučajna broja. Sabrati po jedan jednocifren i jedan dvocifren broj. Zatim naći proizvod preostalih brojeva. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
  IV Tekstualni zadaci  
200 Napisati program koji pomaže kasirki da vrati kusur na osnovu cene i količine kupljenog artikla i količine novca koju je kupac dao (ovde se pretpostavlja da je kupljena samo jedna vrsta proizvoda). Kao rezultat treba ispisati koliki kusur treba da vrati kasirka. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
201 Dva prijatelja su napravili prezentacije od p MB. Za prenos će koristitii FLASH memoriju kapaciteta 2 GB. Na stiku već imaju 3 fajla čija je veličina a, b i c u MB. Provjeriti, da li za učitane vrijednosti veličine fajlova mogu da izvrše prenos? Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
202 Treba ograditi novu pravougaonu parcelu sa povrćem koje mora biti odmaketo od ostale površine. Koliko je dugačka ograda, tj. konopac koji ograđuje parcelu sa povrćem i odmaketi dio. Sa tastature se unose dimazije parcele (a, b) i odstojanja (d). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
203 0 Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
204 Napisati program koji na osnovu učitanog rastojanja između dva grada, brzine automobila koji kreće iz prvog grada i brzine automobila koji kreće iz drugog grada izračuna vrijeme koje će proteći do susreta i puteve koje će preći svaki od ovih automobila. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
205 Marko je našao posao. Startna plata je skromna ali su se dogovorili da ima povečanje plate poslije svakog mjeseca, ako bude ispunjavao sve obaveze. Kolika će biti Markova plata poslije n mjeseci. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
206 Treba ograditi novu pravougaonu parcelu sa povrćem koje mora biti odmaketo od ostale površine. Koliko je dugačka ograda, tj. konopac koji ograđuje parcelu sa povrćem i odmaketi dio. Sa tastature se unose dimazije parcele (a, b) i odstojanja (d). Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
207 Milica se bavi čuvanjem djece. Za novu igru je odlučila da izreže karte od pravougaonog komada kartona. Svako dijete će dobiti isti broj karata, a preostale će biti džokor karte. Napisati program koji učitava dimenzije kartona, karata i broj djece, a ispisuje broj karata po djetetu, broj džoker karata i ukupan broj karata za obe verzije rezanja. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C
208 Napisati program koji na osnovu učitanog rastojanja između dva grada, brzine automobila koji kreće iz prvog grada i brzine automobila koji kreće iz drugog grada izračuna vrijeme koje će proteći do susreta i puteve koje će preći svaki od ovih automobila. Algoritam, BASIC, Ne Pascal, C++, Java, C

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index