7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je veći od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Zatim se sa logičkim izrazom a>0 u naredbi IF izvodi poređenje da li je upisana vrijednost pozitvna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "POZITIVAN", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti broja a (Readln(a)) izvodi se provjera vrijednosti varijable a (da li je POZITIVAN). Provjera se izvodi sa logičkim izrazom a>0 u naredbi IF. Naredba IF se sastoji od logičkog izraza i obrade. Logički izraz  (a>0) je istinit kad je upisana vrijednost sa tastature pozitivna. Za ove vrijednosti na ekranu će se ispisati POZITIVAN. Inače ((za ostale slučajeve) nema ispisa.

Tabela 7.1. Pozitivan

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM P3_1;

 

 

VAR

 

 

  a: Real;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Vas broj ');

Vas broj 3

1. upis vrijednosti varijable a

  Readln(a);

 

2. ako je broj veći od nule

  IF a > 0 THEN

 

tada, ispiši POZITIVAN

    Writeln('POZITIVAN');

POZITIVAN 

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07111004;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Real;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a > 0 THEN
    Writeln('POZITIVAN');
END.

Ispis na ekranu:

Index