7.1.. Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim.

Opis rješenja: Prvo se sa tastature upisuju dvije vrijednosti (a, b). Provjera da li je prvo upisani broj (a) djeljiv sa drugim se izvodi sa logičkim izrazom a MOD b u naredbi IF. Ako je logički izraz istinit ispisuje se na ekranu DJELJIV, inače nema ispisa. Sa naredbom a MOD b se izračunava ostatak dijeljenja broja a sa brojem b. Ostatak dijeljenja je jednak 0 ako je broj a djeljiv sa brojem b. Logički izraz za provjeru djeljivosti (a MOD b = 0) je istinit ako je a djeljivo sa b i tada se na ekranu ispisuje DJELJIV. Inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti varijabli a i b sa tastature,  provjerava se da li je a djeljivo sa b. Logički izraz u naredbi IF glasi a mod b = 0. Ako je logički izraz istinit ispisuje se DJELJIV.

Tabela 7.2. Provjera djeljivosti brojeva

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

 

PROGRAM PP3_2;

 

 

VAR

 

 

  a, b: Integer;

 

 

BEGIN

 

 

  Write('Vasi brojevi');

 

1. upis vrijednosti varijabli a,b

  Readln(a, b);

Vasi brojevi 6 3

2. ako je prvi broj djeljiv sa drugim

  IF a MOD b = 0 THEN

 

ispiši DJELJIV

    Writeln('DJELJIV');

DJELJIV

 

END.

 

 Listing programa:

PROGRAM PP0706;
USES
  WinCrt;
VAR
  a, b: Integer;
BEGIN
  Write('Vasi brojevi');
  Readln(a, b);
  IF a MOD b = 0 THEN
    Writeln('DJELJIV');
END.

Ispis na ekranu:

Index