7.1.. Učitati dva broja i sabrati: Provjeriti da li dobijena suma djeljiva sa prvo učitanim brojem.

Opis rješenja: Sabrati dva učitana broja (a, b) i provjeriti da li je suma ((a+b) MOD a = 0).

Opis programa:

 Listing programa:


PROGRAM P07111011;
USES
  WinCrt;
VAR
  a, b: Integer;
BEGIN
  Write('Dva broja ');
  Readln(a, b);
  IF (a + b) MOD a = 0 THEN
    Writeln('Suma djeljiva sa prvim');
END.

Ispis na ekranu:

Index