7.1.. Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj jednak nuli.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Zatim se sa logičkim izrazom a = 0 u naredbi IF izvodi poređenje da li je upisana vrijednost nula. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje vrijednost varijable "a", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti broja a (Readln(a)) izvodi se provjera vrijednosti varijable a (da li je = 0). Provjera se izvodi sa logičkim izrazom a = 0 u naredbi IF. Naredba IF se sastoji od logičkog izraza i obrade. Logički izraz  (a = 0) je istinit kad je upisana vrijednost sa tastature nula. Za tu vrijednosti na ekranu će se ispisati vrijednost varijable "a". Inače (za ostale slučajeve) nema ispisa.

Listing programa:

PROGRAM P07111014;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Real;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a = 0 THEN
    Writeln('Broj:', a);
END.


Vas broj 0
Broj: 0.000000000000000E+000

II izvršavanje:
Vas broj 5

Ispis na ekranu:

Index