7.1.. Sa tastature upisati broj. Ako je manji od nule napisati "BROJ JE NEGATIVAN".

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednost varijable a. Zatim se sa logičkim izrazom a < 0 u naredbi IF izvodi poređenje da li je upisana vrijednost negativna. Ako je logički izraz istinit na ekranu se ispisuje "BROJ JE NEGATIVAN", inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti broja a (Readln(a)) izvodi se provjera vrijednosti varijable a (da li je a < 0). Provjera se izvodi sa logičkim izrazom a < 0 u naredbi IF. Naredba IF se sastoji od logičkog izraza i obrade. Logički izraz  (a < 0) je istinit kad je upisana vrijednost sa tastature negativna. Za tu vrijednosti na ekranu će se ispisati BROJ JE NEGATIVAN. Inače (za ostale slučajeve) nema ispisa.

Listing programa:

PROGRAM P07111018;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Real;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a < 0 THEN
    Writeln('BROJ JE NEGATIVAN');
END.

Vas broj -6
BROJ JE NEGATIVAN

II izvršavanje:
Vas broj 4

Ispis na ekranu:

Index