7.1.. Provjeri da li je upisani broj x djeljiv sa 3. Ako jeste ispiši DJELJIV SA 3.

Opis rješenja: Prvo se sa tastature upisuju vrijednost (a). Provjera da li je broj (a) djeljiv sa 3 se izvodi sa logičkim izrazom a MOD 3 u naredbi IF. Ako je logički izraz istinit ispisuje se na ekranu DJELJIV SA 3, inače nema ispisa. Sa naredbom a MOD 3 se izračunava ostatak dijeljenja broja a sa 3. Ostatak dijeljenja je jednak 0 ako je broj a djeljiv sa 3. Logički izraz za provjeru djeljivosti (a MOD 3 = 0) je istinit ako je a djeljivo sa 3 i tada se na ekranu ispisuje DJELJIV SA 3. Inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti varijable a sa tastature,  provjerava se da li je a djeljivo sa 3. Logički izraz u naredbi IF glasi a mod 3 = 0. Ako je logički izraz istinit ispisuje se DJELJIV SA 3.

 Listing programa:

PROGRAM P07111021;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Integer;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a MOD 3 = 0 THEN
    Writeln('DJELJIV SA 3');
END.

Ispis na ekranu:

Index