7.1.. Provjeri da li je upisani broj x nije djeljiv sa 3. Ako je istina ispiši NIJE DJELJIV SA 3.

Opis rješenja: Prvo se sa tastature upisuju vrijednost (a). Provjera da li je broj (a) djeljiv sa 3 se izvodi sa logičkim izrazom a MOD 3 <> 0 u naredbi IF. Ako je logički izraz istinit ispisuje se na ekranu NIJE DJELJIV SA 3, inače nema ispisa. Sa naredbom a MOD 3 se izračunava ostatak dijeljenja broja a sa 3. Ostatak dijeljenja je nije 0 ako broj a nije djeljiv sa 3. Logički izraz za provjeru djeljivosti (a MOD 3 <> 0) je istinit ako je a nije djeljivo sa 3 i tada se na ekranu ispisuje NIJE DJELJIV SA 3. Inače za ostale slučajeve nema ispisa.

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti varijable a sa tastature,  provjerava se da li je a djeljivo sa 3. Logički izraz u naredbi IF glasi a mod 3 <> 0. Ako je logički izraz istinit ispisuje se NIJE DJELJIV SA 3.

 Listing programa:

PROGRAM P07111022;
USES
  WinCrt;
VAR
  a: Integer;
BEGIN
  Write('Vas broj ');
  Readln(a);
  IF a MOD 3 <> 0 THEN
    Writeln(NIJE DJELJIV SA 3');
END.

Ispis na ekranu:

Index