7.1. Provjeriti da li je suma dva učitana broja jednocifrena. Ako jeste ispisati JEDNOCIFREN.

Opis programa: Sa tastature se učitavaju dva broja i formira njihova suma. Naredbom IF se izvodi provjera da li je formirana suma jednocifrena. Ako jex logički izraz (s > -1) AND (s < 10) istitnit suma je jednocifrena i ispisuje se tekst jednocifren. Logički izraz (s > -1) AND (s < 10) podrazumijeva da su oba relacijaska izraza istinita.

 Listing programa:

PROGRAM P07111025;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, s: INTEGER;
begin
 Writeln('Jednocifrena suma');
 Write('1. Broj ');
 Readln(a);
 Write('2. Broj ');
 Readln(b);

 s := a + b;
 IF (s > -1) AND (s < 10) THEN
  Writeln('jednocifren');

END.

Jednocifrena suma
1. Broj 2
2. Broj 3
jednocifren

II izvršavanje:
Jednocifrena suma
1. Broj 8
2. Broj 9

Ispis na ekranu:

Index