7.1. Provjeriti da li je suma dva učitana broja trocifrena. Ako jeste ispisati TROCIFREN.

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera da li je suma dva učitana broja trocifrena. Logički izraz je u IF naredbi (s > 99) AND (s < 1000). Koristi i se i BOOLOV operator i (AND), oba relaciona izraza s > 99 i s < 1000 moraju biti ispunjena da bi logički izraz bio tačan. Ako jex logički izraz istitnit suma je troocifrena i ispisuje se tekst Trnocifren.

 Listing programa:

PROGRAM P07111026;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, s: INTEGER;
begin
 Writeln('Trocifrena suma');
 Write('1. Broj ');
 Readln(a);
 Write('2. Broj ');
 Readln(b);

 s := a + b; { suma brojave sa ulaza }
 IF (s > 99) AND (s < 1000) THEN
  Writeln('Trocifren');
END.

Ispis na ekranu:

Index