7.1.. Provjeriti da li je suma dva učitana broja dvocifrena. Ako jeste ispisati DVOCIFREN.

Opis programa: Logički izraz je (s > 10) AND (s < 99).

 Listing programa:

PROGRAM P07111029;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, s: INTEGER;
BEGIN
 Writeln('dvocifrena suma');
 Write('1. Broj ');
 Readln(a);
 Write('2. Broj ');
 Readln(b);
 
 s := a + b;
 IF (s > 10) AND (s < 99) THEN
  Writeln('dvocifren');
 
END.

Ispis na ekranu:

Index