Programski jezik BASIC i TURBO Pascal
Razgranta struktura - IF THEN

1 Sa tastature upisati broj. Ako je veći od nule napisati "BROJ JE POZITIVAN". BASIC - Dev-Pascal
5 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj pozitivan. BASIC - Dev-Pascal
6 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj jednak nuli. BASIC - Dev-Pascal
7 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj negativan. BASIC - Dev-Pascal
8 Učitati a. Ispisi a, ako je učitani broj je različit od nule. BASIC - Dev-Pascal
9 Provjera vrijednosti za uslov x>-2? BASIC - Dev-Pascal
11 Provjera vrijednosti za uslov x>y? BASIC - Dev-Pascal
12 Provjeri da li je upisani broj x paran. Ako jeste ispiši paran. BASIC - Dev-Pascal
20 Provjeriti da li je od dva upisana broja prvi djeljiv sa drugim. Ako jeste ispisati DJELJIV. BASIC - Dev-Pascal
24 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja ako je različit od nule. BASIC - Dev-Pascal
25 Napisati program za ispis recipročne vrijednosti broja, ako je razlicit od nule. Ako je nula napisati da je nedefinisan izraz. Koristiti dvije IF naredbe. BASIC - Dev-Pascal
43 Napisati program za ispis uspjeha na osnovu ocjene. BASIC - Dev-Pascal
44 Napisati program za ispis uspjeha na osnovu prosjeka. BASIC - Dev-Pascal
45 Sa tastature upisati 0 ako ne treba nositi kišobaran, a 1 ako treba nosti kišobran.. BASIC - Dev-Pascal
46 Sa tastature upisati riječ. Ako se upiše BASIC ili Pascal ispisat: "Ispisano je ime programskog jezika".Sa  tastature  upisati  ime.  Ako upišete  ANDRIC  ispisati "To je veliki pisac". BASIC - Dev-Pascal
47 Učitati dva broja i sabrati: Provjeriti da li dobijena suma djeljiva sa prvo učitanim brojem. BASIC - Dev-Pascal
48 Provjeri da li je generisani jednocifren broj paran. Ako jeste ispiši paran. BASIC - Dev-Pascal

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index