7.2.. Napisati program zaodredjivanje y po formuli

PROGRAM RAZ07211002;
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, y : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljivih } 
BEGIN
 WRITE('Brojevi ');  { ulazne promjenljive }
 READLN( a, b );    { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF a MOD 2 <> 0 THEN { ako je a neparno, a <> b tada }
  y := a + b     { izraz1 - suma}
 ELSE         { inace }
  y := a - b;     { izraz2 - razlika}
	
 WRITELN('a ', a, ' b ', b, '  y ', y ); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index