7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Listing programa:

PROGRAM p07211003;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 a, y : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( a );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF a > 0 THEN     { ako je a vece od nule, a > 0 tada }
  y := SQRT(a)    { izraz - kvadratni korijen broja }
 ELSE         { inace }
  y := SQR(a);    { izraz - kvadrat broja }
	
 WRITELN('a ', a, '  y ', y );  { izlaz - ispis }
END.

II Varijanta
PROGRAM p07211003;
USES
 WinCRT;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 a, y : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
  Write('a =');     { ulazna promjenljiva }
  Readln(a);      { ulaz - ucitavanje promjenljive }

  IF a <= 0 THEN    { ako je a manje ili jednako nuli, a <= 0 tada }
    y:=SQR(a)      { izraz - kvadrat broja }
  ELSE         { inace }
    y:=SQRT(a);     { izraz - kvadratni korijen broja }
  Writeln(b:4:2);    { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index