7.2.. Napisati program za odredjivanje z po formuli:
 

PROGRAM p07211006;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 x, z : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF x >= 0 THEN    { ako je x vece ili jednako nula, x >= 0 tada }
  z := x + 3     { izraz1 - suma }
 ELSE         { inace }
  z := x - 1;     { izraz2 - razlika}
	
 WRITELN('x = ', x, '  z = ',z ); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index