7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Listing programa:

PROGRAM RAZ3_9;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 x, y : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF x <= -2 THEN         { ako je x manje ili jednako -2, x <= -2 tada }
  y := x + 2           { izraz - suma }
 ELSE
  IF (-2 > x) AND (x < 2) THEN  { ako je x u opsegu -2 do 2 tada }
   y := 2            { izraz2 - konstanta}
  ELSE
   y := x - 2;         { izraz3 - razlika}
	 
 WRITELN('x ', x, '  y ', y ); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index