7.2.. Učitati broj ispisati znak broja prema izrazu:

Opis rješenja: Navedeni izraz ima slijedeće značenje: ako je x>=0, tada je z=1, inače je z=0. Ovo je razgranata struktura tipa IF THEN ELSE.

IF THEN Obrada1 ELSE Obrada2

Elementi ove strukture su: LOGIČKI IZRAZ (x>=0), Obrada1 (z=1) i  Obrada2(z=0). Logički izraz je istinit ako je x = 0 i tada se izvodi Obrada1 (z=1), inače kad je logički izraz lažan izvodi se Obrada2 odnosno z prima vrijednost nule.

Opis programa: Na početku programa su navedeni tipovi varijabli. Program počinje sa tekstom da treba upisati broj. Po upisu broja izvodi se provjera vrijednosti broja (da li je negativan). Ako je upisani broj veći ili jednak nuli varijabla z postaje 1 inače z postaje 0. Na kraju je ispis vrijednosti varijabli x i z.

Tabela 3.4. Upisanom broju pridružiti odgovarajući znak

***

Tekstualni algoritam

Listing programa

Ekran

1

 

PROGRAM PP3_4;

 

2

 

VAR

 

3

 

  x: Real;

 

4

 

  z : INTEGER; { cjelobrojne promjenljive }

 

5

 

BEGIN

 

6

 

  Write('Vas broj ');

 

7

1. upis vrijednosti broja x

  Readln(x);

Vas broj 5

8

2. ako je x>=0

  IF x >= 0 THEN

 

9

2.1. tada je z=1,

    z := 1

 

10

 

  ELSE

 

11

2.2. inače z=0

    z := 0;

 

12

3. ispis vrijednosti x i z

  Writeln('Broj = ', x, ' znak = ', z);

Broj =  5.0000000000E+00 znak = 1

13

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211010;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 x : REAL;    { realne promjenljive }
 z : INTEGER;  { cjelobrojna promjenljiva } 

BEGIN
 Write('Vas broj ');  { ulazna promjenljiva }
 Readln(x);      { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 IF x >= 0 THEN    { ako je x vece ili jednako 0, x > 0 tada }
  z := 1       { izraz1 - z=1 }
 ELSE         { inace }
  z := 0;       { izraz1 - z=0 }
	
 Writeln('Broj = ', x, ' znak = ', z);  { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index