7.2.. Sa tastature učitati dva broja (x i a). Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

 Opis rješenja: Po učitavanju x i a sa tastature provjerava se odnos x i a. Ako je logički izraz x>a istinit vrijednost varijable z se određuje prema izrazu z=x+a. Inače za ostale vrijednosti varijable x  varijabla z prima vrijednosti prema izrazu z=x-a (Obrada2).

Opis programa: Poslije upisa vrijednosti za varijable x i a izvodi se poređenje ovih vrijednosti. Logiči izraz je x>a i ako je istinit, tada z prima vrijednost x+a (z := x+a). Inače, (kad je logički izraz lažan) z se izračunava po izrazu: z := x-a. Ispis svih vrijednosti je na kraju.

Tabela 3.5. Izračunavanje vrijednosti z prema izrazima

Tekstualni algoritam

Listing programa:

Izvođenje programa:

 

PROGRAM PP7_5;

 

 

VAR

 

 

  x, a, z: Real;

 

 

BEGIN

 

1. upis vrijednosti brojeva x i a

  Write('Dva broja ');

 

 

  Readln(x, a);

Dva broja 1 3

2. ako je x>a

  IF x > a THEN

 

2.1. tada je z = x+a

    z := x + a

 

 

  ELSE

 

2.2. inače z = x-a

    z := x - a;

 

3. Ispisati x, a, z

  Writeln('x=', x, ' a=', a,' z=', z);

x= 1.0000000000E+00  a=  3.0000000000E+00  z=-2.0000000000E+00

 

END.

 

Listing programa:

PROGRAM PP7_5;
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 x, a, z : REAL;    { realne promjenljive }
BEGIN
 Write('Dva broja '); { ulazne promjenljive }
 Readln(x, a);     { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 IF x > a THEN     { ako je x vece od a, x > a tada }
  z := x + a     { izraz - suma }
 ELSE         { inace }
  z := x - a;     { izraz2 - razlika}
	
 Writeln('x=', x, ' a=', a,' z=', z); { izlaz - ispis }
END.

II Varijanta
PROGRAM suma_razlika;
USES WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 x, a, s, r : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
 Write('Dva broja '); { ulazne promjenljive }
 Readln(x, a);     { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 IF x > a THEN     { ako je x vece od a, x > a tada }
  BEGIN 
   s := x + a;     { izraz - suma }
    Writeln('s=',s:4:2) { izlaz - ispis }
  END
 ELSE           { inace }
 BEGIN
  r := x - a;      { izraz2 - razlika}
  writeln('r=',r:4:2); { izlaz - ispis }
 END;
 
END.

Ispis na ekranu:

Index