7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P07211015;

 

2

USES

 

3

  WinCrt;

 

4

VAR

 

5

  a, b, max: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Vasa dva broja ');

 

8

  Readln(a, b);

 

9

  IF a>b THEN

Provjera da li je prvi veći

10

    max := a

da

11

  ELSE

 

12

    max := b;

drugi veći

13

  Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);

 

14

  Writeln('veci je ', max);

 

15

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211015;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, max: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF a>b THEN {prvi veći?} 
  max := a  {prvi veći}
 ELSE
  max := b; {drugi veći}
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 Writeln('veci je ', max);
END.

Ispis na ekranu:

Index