7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis programa: Logički izraz sa više funkcija mora biti u zagradama (a MOD 2 = 0) AND (b MOD 3 = 0).

Listing programa:

PROGRAM P07211017;
USES
 WinCrt;
VAR           { deklarisanje promjenljivih }
 a, b, y : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 
BEGIN
 WRITE('Brojevi ');  { ulazne promjenljive }
 READLN( a, b );    { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
 
 IF (a MOD 2 <> 0) AND (b MOD 2 <> 0) THEN   { ako su a i b neparni tada }
  y := a + b       { izraz - suma }
 ELSE           { inace }
  y := a * b;      { izraz2 - proizvod}
	
 WRITELN('a ', a, ' b ', b, '  y ', y ); { izlaz - ispis }
END.
Ispis na ekranu:
Brojevi 2 3
a 2 b 3  y 6

Index