7.2.. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji.

Opis rješenja: Vrijednosti tri broja se učitavaju sa tastature. Nova varijabla min prima vrijednost varijable a. Zatim poredimo da li je b manji od min, ako jeste tad min postaje b. Slijedeće poređenje je da li je c manje od min. Ako je c manje od min tad je to nova vrijednost min.

Opis programa: Po upisu vrijednosti varijabli a, b i c postavlja se početna vrijednost varijable max. Logičkim izrazom b<min u naredbi IF se provjerava da li je vrijednost varijable b manja od pretpostavljenog minimuma. Ako je logički izraz istinit mijenja se vrijednost varijable min. Isto poređenje i po potrebi zamjena se obavlja u slijedećoj naredbi IF. Ispis vrijednosti i nađenog mnimuma je na kraju.

Listing programa:

PROGRAM P07211019;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, min: Real;
BEGIN
 Write('Vasa tri broja ');
 Readln(a, b, c);
 max := a;
 IF b < min THEN 
  min := b;
 IF c < min THEN 
  min := c;
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b, ' ', c);
 Writeln('najmanji je ', min);
END.

Ispis na ekranu:

Index