7.2.. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najmanji i recipročnu vrijednost najmanjeg.

Opis rješenja: Prvo se traži najmanji (kao u prethodnom zadatku). Zatim se koristi IF THEN ELSE naredba za provjeru da li je min jednak nuli a tad se ne može izevesti dijeljenje.

Listing programa:

PROGRAM P07211020;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, c, min: Real;
BEGIN
 Write('Vasa tri broja ');
 Readln(a, b, c);
 min := a;
 IF b < min THEN 
  min := b;
 IF c < min THEN 
  min := c;
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b, ' ', c);
 Writeln('Najmanji je ', min);
 IF min <> 0 THEN 
  Writeln('Reciprocna vrijednost najmanjeg je ', 1/min)
 ELSE
  Writeln('Dijeljenje sa nulom');	
END.
 

Ispis na ekranu:

Index