7.2.. Naći najveću razliku između 4 učitana broja. Poredi se razlika susjednih bojeva.

Opis rješenja: Prvo se izračuna apsolutna vrijednosti razlika susjednih brojeva (). Zatim se porede dobivena tri broja i traži najveći tj. na ovaj način dobija se najveća razlika.

Listing programa:

PROGRAM P07211021;
{najveca razlika 4 ucitana broja x, y, z , v}
USES
 WinCrt;
VAR
 x, y, z, v : REAL;
 a, b, c, max : REAL;
BEGIN
 WRITE('Brojevi (x, y, z, v ) ');
 READLN( x, y, z, v );
 a := ABS(x - y);
 b := ABS(y - z);
 c := ABS(z - v);
 max := a;
 IF b > max THEN
  max := b;
 IF c > max THEN
  max := c;
 Writeln('od ', a, '  ',b, '  ',c );
 Writeln('najveca razlika je ',max );
END.

Ispis na ekranu:

Index