7.2.. Provjeriti da li je učitana tačka unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B.

Opis rješenja: Koordinate tačaka moraju zadovoljiti dva kriterija da su unutar i x ( -A<=x<=A ) i y koordinata(-B<=y <=B). Logički izraz je: (-a < x) AND (x < a) AND (-b<y) AND (y<b).

Listing programa:

PROGRAM P07211022;
{tacke unutar pravougaonika -A<=x<=A i -B<=y <=B}
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, x, y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Koordinate tacke ');
 READLN( x, y );
 IF (-a < x) AND (x < a) AND (-b<y) AND (y<b) THEN
  Writeln('Tacka je unitar prvaougaonika ')
 ELSE
  Writeln('Tacka je izvan prvaougaonika ');
END.

Ispis na ekranu:

Index