7.2.. Učitati dva broja. Ako je jedan veći od nule ispisati "barem jedan veci" inače ispisati sumu oba broja.

Opis rješenja: Logički izraz provjere je (0<a) OR (0<b). Korisiti se logički operator OR.

Listing programa:

PROGRAM p07211023;
{barem jedan veci}
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, y : Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
  IF (0<a) OR (0<b) THEN
   Writeln('barem jedan veci')
  ELSE
   y:=a+b;
 Writeln('a=', a, ' b=', b, ' y=', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index