7.2.. Upisati dva broja. Ako su oba veća od nule ispisati oba veca.

Opis rješenja: Logički izraz provjere je (0 < a) AND (0 < b). Korisiti se logički operator AND da oba uslova budu ispusnjena.

Listing programa:

PROGRAM p07211024;
{oba veca}
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, y : Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
  IF (0 < a) AND (0 < b) THEN
   Writeln('oba veca')
  ELSE
   y:=a+b;
 Writeln('a=', a, ' b=', b, ' y=', y);
END.

Ispis na ekranu:

Index