7.2.. Napisati program za odredjivanje z po formuli:

Opis rješenja:

Listing programa: Izraz za poređenje je IF x-y < 2 THEN. Ako je izraz tačan izračunava se z = x + y; inače z = x - y.

PROGRAM P07211028;
USES
 WinCrt;
VAR
 x, y, z : REAL;
BEGIN
 WRITE('Dva broja ');
 READLN( x, y );
 IF x-y < 2 THEN 
  z := x + y
 ELSE
  z := x - y;
 Writeln('x= ', x, ' y= ', y, ' z= ', z);
END.

Ispis na ekranu:

Index