7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja: Nazivnik mora biti različit od nule 2x-1<>0.

Listing programa:

PROGRAM p07211036;
USES WinCRT;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 x,y,z,v : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
 Write('x y z = ');   { ulazne promjenljive }
 Readln(x, y, z);    { ulaz - ucitavanje promjenljivih }
  
 IF 2*x-y*z <> 0 THEN       { ako je izraz razlicit od nule tada }
  BEGIN
   v := (z-y)/(2*x-y*z);    { izraz }
   Writeln('v= ', v:8:2);    { izlaz - ispis }
  END
 ELSE               { inace }
  Writeln('nije definisano');  { izlaz - ispis }
 
END.

Ispis na ekranu:

Index