7.2.. Napiši program za rješavanje slijedećeg izraza:

Opis rješenja: Podkorijena veličina nesmije biti negativna ((x-y+(z*z)) >= 0).

Listing programa:

PROGRAM p07211038;
USES WinCRT;
VAR
 x,y,z,v :Real;
BEGIN
 Write('x y z=');
 Readln(x, y, z);
 IF x-y+SQR(z) >= 0 THEN 
  BEGIN
   v := SQRT(x-y+SQR(z));
   Writeln('v= ', v:8:2);
  END
 ELSE
 Writeln('nije definisano');
END.

Ispis na ekranu:

Index