7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći manji min(a, b).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla min prima vrijednosti manje.

Za objašnjenje:

***

Listing programa

Opis

1

PROGRAM P07211015;

 

2

USES

 

3

  WinCrt;

 

4

VAR

 

5

  a, b, max: Real;

 

6

BEGIN

 

7

  Write('Vasa dva broja ');

 

8

  Readln(a, b);

 

9

  min := a;

 

10

  IF a>b THEN

Provjera da li je prvi manji

11

    min := b;

drugi manji

12

  Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);

 

13

  Writeln('Manji je ', min);

 

14

END.

 

Listing programa:

PROGRAM P07211039;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, min: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF a < b THEN   {prvi je manji?}
  min := a      {prvi je manji}
 ELSE
  min := b;     {drugi je manji}
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 Writeln('manji je ', min);
END.
II varijanta
PROGRAM P07211039_2;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, min: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 min := a;      {pretpostavka prvi je manji}
 IF min > b THEN   {drugi je manji?}
  min := b;     {minimum je drugi}
 Writeln('Manji broj je ', min);
END.

Ispis na ekranu:

Index