7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Listing programa:

PROGRAM p07211040;
USES
 WinCrt;
VAR         { deklarisanje promjenljivih }
 a, y : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 

begin
 Writeln('Paran');
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( a );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
  
 IF a MOD 2 = 0 THEN { ako je a parno tada }
  y := a + 3     { izraz1 - suma }
 ELSE         { inace }
  y := a - 2;     { izraz2 - razlika}
	
 Writeln('Broj = ', a, ' nova vrijednost = ', y); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index