7.2.. Sa tastature učitati broj x. Varijabli z pridružiti vrijednost prema slijedećem izrazu:

Listing programa:

PROGRAM p07211041;
USES
 WinCrt;
VAR       { deklarisanje promjenljivih }
 x, z : REAL;  { realne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF x > 2 THEN     { ako je x vece od 2 tada }
  z := x + 2     { izraz1 - suma }
 ELSE         { inace }
  z := x - 2;     { izraz2 - razlika}
	
 Writeln('x=', x, ' z=', z); { izlaz - ispis }
END.

Daljnji rad:
1. Učitati x i izračunati z prema izrazu:

Rješenje: IF x < 2 THEN z := x + 2 ELSE z := x - 2;

2. Učitati x i izračunati z prema izrazu:

3. Učitati x i izračunati z prema izrazu:

Ispis na ekranu:

Index