7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a2, b2).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a2 i b2. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Listing programa:

PROGRAM P07211042;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b, max: Real;
BEGIN
 Write('Dva broja ');
 Readln(a, b);
 IF SQR(a) > SQR(b) THEN 
  max := SQR(a)
 ELSE
  max := SQR(b);
 Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b);
 Writeln('veci kvadrat je ', max);
END.

II varijanta
PROGRAM P07211042_2; USES WinCrt; VAR a, b, max: Real; BEGIN Write('Dva broja '); Readln(a, b); max := SQR(a); IF max < SQR(b) THEN max := SQR(b); Writeln('Od brojeva ', a, ' ', b); Writeln('veci kvadrat je ', max); END.

Ispis na ekranu:

Index