7.2.. Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadratni korijen njegovog sljedbenika:

Opis rješenja: Formula po kojoj se izvodi izračunavanje zavisi od parnosti - neparnosti učitanog broja.

PROGRAM p07211056;
USES
 WinCrt;
VAR
 a : INTEGER;
 y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');
 READLN( a );
 IF a MOD 2 <> 0 THEN
  y := 1/a
 ELSE
  y := SQRT(a+1);
 WRITELN('a ', a, '  y ', y );
END.

Ispis na ekranu:

Index