7.2.. Učitati prirodan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, a ako je paran ispisati kvadrat njegovog prethodnika.

Opis rješenja: Zadatak možemo napisati u obliku formule: uslov koršćenja 0DD funkcija za neparan je TRUE vrijednost i u IF naredbi izvodi se THEN

PROGRAM p07211057;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 a : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 
 y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( a );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }

 IF a MOD 2 <> 0 THEN   { ako a nije djeljivo sa 2 tada }
  y := 1/a        { izraz1 - reciprocna vrijednost broja }
 ELSE           { inace }
  y := SQR(a-1);     { izraz2 - kvadrat prethodnog broja}
	
 WRITELN('a ', a, '  y ', y ); { izlaz - ispis }
END.

II varijanta
PROGRAM p07211057;
USES
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 a : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive } 
 y : REAL;
BEGIN
 WRITE('Broj ');   { ulazna promjenljiva }
 READLN( a );     { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF ODD(a) THEN      { 0DD funkcija za neparan je TRUE vrijednost i izvodi se THEN }
  y := 1/a        { izraz1 - reciprocna vrijednost broja }
 ELSE           { inace }
  y := SQR(a-1);     { izraz2 - kvadrat prethodnog broja}
 WRITELN('a ', a, '  y ', y ); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index