7.2.. Učitati dva broja veći se množi za 2 a manji dijeli sa 3.

Opis rješenja: Uporediti brojeve a>b uvećava se a i dijeli b sa 3. inače b se množi sa 2 i ab dijeli sa 3.

PROGRAM p07211058;
USES
 WinCrt;
VAR
 a, b : REAL;
BEGIN
 WRITE('Dva broja ');
 READLN(a, b );
 IF a > b THEN
  Writeln ('veci*2 = ', a*2, ' manji/3 = ',b/3)
 ELSE
  Writeln ('veci*2 = ', b*2, ' manji/3 = ', a/3);
END.

Ispis na ekranu:

Index