7.2.. Učitati 3 broja sa tastature. Sabrati one koji su u intervalu veći 5 i manji ili jednak 9.

Opis rješenja: Brojevi se učitavaju pojedinačno i treba ih provjeravati pojedinačno.

PROGRAM p07211059;
USES
 WinCrt;
VAR
 a1, a2, a3, suma : REAL;
BEGIN
 Write('a1 : ');
 Readln(a1);
 Write('a2 : ');
 Readln(a2);
 Write('a3 : ');
 Readln(a3);
 suma := 0;
 IF ((a1 >5) AND (a1 <= 9)) THEN suma := suma+a1;
 IF ((a2 >5) AND (a2 <= 9)) THEN suma := suma+a2;
 IF ((a3 >5) AND (a3 <= 9)) THEN suma := suma+a3;
 WriteLn('Suma brojeva koji se nalaze u intervalu od 5 do 9 je:',suma:3);
END.

Ispis na ekranu:

Index