7.2.. Učitati brojeve a1, a2, i a3. Ako je a1>=a2>=a3 brojevi se udvostručuju inače se svakom broju dodeljuje njegova apsolutna vrijednost.

Opis rješenja: Brojevi se učitavaju pojedinačno. Provjeriti sa logičkim izrazom:

PROGRAM p07211060;
USES
 WinCrt;
VAR
 a1, a2, a3, suma : REAL;
BEGIN
 Write('a1 : ');
 Readln(a1);
 Write('a2 : ');
 Readln(a2);
 Write('a3 : ');
 Readln(a3);
 IF ((a1 >= a2) AND (a2 >= a3 )) THEN
  BEGIN
    a1 := 2*a1;
    a2 := 2*a2;
    a3 := 2*a3;
   END
  ELSE
   BEGIN
    a1 := abs(a1);
    a2 := abs(a2);
    a3 := abs(a3)
 END;
Writeln('a1 = ',a1:6:2, ' a2 = ',a2:6:2,' a3 = ',a3:6:2);
END.

Ispis na ekranu:

Index