7.2.. Napisati program za odredjivanje y po formuli:

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P0721106;
USES 
 WinCrt;
VAR        { deklarisanje promjenljivih }
 x : REAL;    { realne promjenljive }
 y : INTEGER;  { cjelobrojne promjenljive }
BEGIN
 WRITE('Broj ');     { ulazna promjenljiva }
 READLN( x );      { ulaz - ucitavanje promjenljive }
 
 IF (x < -2) OR (x > 2) THEN   { ako je x u opsegu -2 do 2 tada }
 y := 1      { izraz1 - konstanta 1 }
 ELSE        { inace }
 y := 0;      { izraz2 - konstanta 2 }
 
 WRITELN('Broj y je ',y); { izlaz - ispis }
END.

Ispis na ekranu:

Index