7.2.. Učitati stranice trougla. Napisati program da ponudi korisniku izbor računaranja obima i površine (za obim učitati 1 a za površinu 2).

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211077;
USES 
 WinCrt;
VAR
 a,b,c,s,p: real;
 x: integer;
BEGIN
 WRITE('Upisati stranice trougla: ');
 READLN(a,b,c);
 IF (a+b>c) AND (a+c>b) AND (b+c>a) THEN
 BEGIN
  WRITE('Za racunanje obima ukucajte 1, a za racunanje povrsine ukucajte 2:');
  READLN(x);
  IF x=1 THEN 
  WRITELN('Obim trougla je O =',a+b+c);
  IF X=2 THEN
  BEGIN 
   s:=(a+b+c)/2;
   p:=SQRT(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
   WRITELN('Povrsina trougla je p =',p);
  END;
 END
 ELSE
 WRITELN('Takav trougao ne postoji')  
END.

Ispis na ekranu:

Index