7.2.. Učitati hipotenuzu pravouglog trougla i ugao alfa u stepenima. Izračunati katete.

Opis rješenja:

Listing programa:

PROGRAM P07211079;
USES 
  WinCrt;
VAR c,alfa:real;
BEGIN
 WRITE('Unesite hipotenuzu: ');
 READLN(c);
 WRITE('Unesite ugao ALFA u STEPENIMA: ');
 READLN(alfa);
 IF (c > 0) AND (alfa > 0) AND (alfa < 90) THEN
  BEGIN
   WRITELN('Duzina katete a je:',c*SIN((alfa*pi)/180));
   WRITELN('Duzina katete b je:',c*COS((alfa*pi)/180));
  END
 ELSE
  WRITELN('Takav pravougli trougao ne postoji.');
END.
 

Ispis na ekranu:

Index